Poslovno uvjetovni otkaz, otkazni rok, pravo radnika na otpremninu, primjeri otkaza ugovora o radu

Home / Biz & Tech / Poslovno uvjetovni otkaz, otkazni rok, pravo radnika na otpremninu, primjeri otkaza ugovora o radu

Navedeni stručnim tekstom dajemo prikaz poslovno uvjetovanog otkaza koji predstavlja jedan od načina redovitog prestanka radnog odnosa prema odredbama Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14).

I Uvod

Odredbom članka 112. stavak 1. točka 7. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14.) propisan je otkaz kao jedan od ukupno osam mogućih načina prestanka radnog odnosa, odnosno ugovora o radu između radnika i poslodavca.

Poslovno uvjetovni otkaz, otkazni rok, pravo radnika na otpremninu, primjeri otkaza ugovora o raduII Poslovno uvjetovani otkaz

Poslovno uvjetovani otkaz prema odredbi članka 115. stavak 1. točka 1. Zakona o radu predstavlja jedan od ukupno četiri načina redovitog otkaza ugovora o radu gdje poslodavac može otkazati radniku ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok.

Naime, pri odlučivanju o poslovno uvjetovanom otkazu, poslodavac je dužan voditi računa o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika i to samo ako se radi o poslodavcu koji zapošljava više od dvadeset radnika.

Stoga, onaj poslodavac koji je poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ugovor o radu, ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku, na istim poslovima zaposliti drugog radnika. Međutim, ako u navedenom roku od 6 mjeseci nastane potreba zapošljavanja zbog obavljanja istih poslova, poslodavac je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao iz poslovno uvjetovanih razloga.

Ujedno ukazujemo na prekršaj koji je propisan odredbom članka 228. stavak 1. točka 18. Zakona o radu gdje će se novčanom kaznom u iznosu od 31.000,00 do 60.000,00 kuna kazniti poslodavac pravna osoba ako prije isteka roka od šest mjeseci na istim poslovima zaposli drugog radnika, a nije ponudio sklapanje ugovora o radu radniku kojem je otkazao ugovor o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga, time da navedeni prekršaj pripada u teže prekršaje poslodavca.

Ujedno će se novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 do 6.000,00 kuna za navedeni prekršaj kazniti poslodavac fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe uz napomenu da će se iznos navedene novčane kazne uvećati za dvostruko ako je počinjen u odnosu na maloljetnika.

III Otkazni rok

Što se tiče otkaznog roka koji je propisan odredbom članka 121. Zakona o radu, on počinje teći tek od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu, time da se na dostavu odluka o otkazu ugovora o radu na odgovarajući način primjenjuju odredbe o dostavi iz propisa kojim je uređen parnični postupak, ako postupak dostave nije uređen kolektivnim ugovorom, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca ili pravilnikom o radu.

Međutim, otkazni rok ne teče za vrijeme privremene nesposobnosti za rad, trudnoće, korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, rada s polovicom punog radnog vremena, rada u skraćenom radnom vremenu zbog pojačane njege djeteta, dopusta trudnice ili majke koja doji dijete, te dopusta ili rada u skraćenom radnom vremenu radi skrbi i njege djeteta s težim smetnjama u razvoju prema posebnom propisu te za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti, te vršenja dužnosti i prava državljana u obrani.

Također, ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana uručenja odluke o otkazu ugovora o radu.

Ujedno ukazujemo na činjenicu da otkazni rok teče za vrijeme godišnjeg odmora, plaćenog dopusta te razdoblja privremene nesposobnost za rad radnika kojeg je poslodavac u otkaznom roku oslobodio obveze rada, osim ako kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije drukčije uređeno.

Radniku koji je tijekom otkaznog roka oslobođen obveze rada, poslodavac je dužan isplatiti naknadu plaće i priznati sva ostala prava kao da je radio do isteka otkaznoga roka, time da tijekom otkaznoga roka radnik ima pravo uz naknadu plaće biti odsutan s rada najmanje četiri sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.

IV Pravo radnika na otpremninu

Sukladno odredbi članka 126. Zakona o radu radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

Naime, otpremnina se ne smije ugovoriti, odnosno odrediti u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod toga poslodavca.

Također, ako zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu nije određeno drukčije, ukupan iznos otpremnine ne može biti veći od šest prosječnih mjesečnih plaća koje je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu.

V Zbrinjavanje kolektivnog viška radnika

Prema odredbi članka 127. Zakona o radu poslodavac kod kojeg bi u razdoblju od devedeset dana mogla prestati potreba za radom najmanje dvadeset radnika, od kojih bi poslovno uvjetovanim otkazom prestali ugovori o radu najmanje petorice radnika, dužan je pravodobno savjetovati se s radničkim vijećem radi postizanja sporazuma u svrhu otklanjanja ili smanjenja potrebe za prestankom rada radnika, time da se u višak radnika ubrajaju oni radnici kojima će radni odnos prestati poslovno uvjetovanim otkazom ugovora o radu i sporazumom poslodavca i radnika na prijedlog poslodavca.

Naime, poslodavac je dužan, radi provođenja obveze savjetovanja, radničkom vijeću u pisanom obliku dostaviti odgovarajuće podatke o razlozima zbog kojih bi mogla prestati potreba za radom radnika, broju ukupno zaposlenih radnika, broju, zvanju i poslovima radnika za čijim bi radom mogla prestati potreba, kriterijima izbora takvih radnika, iznosu i načinu obračuna otpremnina i drugih davanja radnicima te mjerama koje je poduzeo radi zbrinjavanja viška radnika.

Tijekom postupka savjetovanja s radničkim vijećem, poslodavac je dužan razmotriti i obrazložiti sve mogućnosti i prijedloge koji bi mogli otkloniti namjeravan prestanak potrebe za radom radnika, te o provedenom savjetovanju obavijestiti nadležnu javnu službu zapošljavanja i dostaviti joj prethodno navedene podatke, kao i podatke o trajanju savjetovanja s radničkim vijećem, rezultatima i zaključcima provedenog savjetovanja, te priložiti pisano očitovanje radničkog vijeća, ako mu je ono dostavljeno.

Međutim, poslodavac je dužan provesti postupak savjetovanja i ako će nakon provedenog savjetovanja o višku radnika kod toga poslodavca i prestanku potrebe za njihovim radom odlučivati poslodavac koji nad njima ima vladajući utjecaj.

Primjer br. 1 – otkaz ugovora o radu s otpremninom

ABC d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Petrova 123, 10 000 Zagreb, OIB 12345678901 zastupan po direktoru Josipu Josipoviću (u nastavku teksta: Poslodavac),

temeljem odredbe članka 115. stavak 1. točka 1 Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14), dana 1. rujna 2016. godine donosi

ODLUKU O REDOVITOM POSLOVNO UVJETOVANOM OTKAZU UGOVORA O RADU

Radniku Anti Antiću (u nastavku teksta: Radnik), zaposlenom na radnom mjestu Voditelja prodaje otkazuje se ugovor o radu sklopljen dana 1. studenog 2010. zbog organizacijskih razloga.
Radniku iz točke 1. ove Odluke ugovor o radu prestaje istekom otkaznog roka od dva mjeseca, koji počinje teći danom dostave navedene Odluke.
Za vrijeme otkaznog roka Radnik ima pravo odsustvovati uz naknadu plaće s posla 4 sata tjedno zbog traženja novog zaposlenja.
Radnik ima pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora za 2016. godinu u trajanju od 10 radnih dana, kojeg će koristiti za vrijeme trajanja otkaznog roka u periodu od 18. listopada 2016. do 31. listopada 2016. godine.
Radnik ima pravo na otpremninu u iznosu od 7.500,00 kuna.

Obrazloženje

Temeljem ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme, Radnik je kod Poslodavca obavljao je poslove Voditelja prodaje. Odlukom Poslodavca od 15. kolovoza 2016. godine donesena je Odluka o izmjeni sistematizacije radnih mjesta kod Poslodavca, te je zbog racionalizacije poslovanja određeno kako će se ubuduće poslovi Voditelja prodaje obavljati od strane ekonomista pri službi za financije i računovodstvo.

Kako Poslodavac zapošljava manje od dvadeset radnika, pri donošenju navedene Odluke nije dužan voditi brigu o trajanju radnog odnosa, starosti i obvezama uzdržavanja koje terete radnika. Obzirom na kontinuirani rad Radnika kod Poslodavca u trajanju dužem od dvije godine, otkazni rok iznosi dva mjeseca. Radnik ima pravo na razmjerni godišnjeg odmora za 2016. godinu sukladno Rješenju o korištenju godišnjeg odmora koja mu je dostavljena u zakonom propisanom roku te pravo na otpremninu u utvrđenom iznosu prema odredbama Zakona o radu, te je temeljem svega prethodno navedenog odlučeno kao u izreci.

Direktor

M.P.

(Josip Josipović)

Dostaviti:

1) radniku
2) pravna i kadrovska služba
3) služba za financije i računovodstvo
4) arhiva – ovdje

Primjer br. 2 – otkaz ugovora o radu bez otpremnine

DDD j.d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, Martićeva 40, 10 000 Zagreb, OIB 68686968698 zastupan po direktoru Mati Matiću (u nastavku teksta: Poslodavac),

temeljem odredbe članka 115. stavak 1. točka 1 Zakona o radu (Nar. nov., br. 93/14.), dana 1. listopada 2016. godine donosi

ODLUKU O REDOVITOM POSLOVNO UVJETOVANOM OTKAZU UGOVORA O RADU

Radniku Peri Periću (u nastavku teksta: Radnik), zaposlenom na radnom mjestu dostavljača otkazuje se ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme sklopljen 1. rujna 2015. godine radi gospodarskih razloga.
Radniku iz točke 1. ove Odluke ugovor o radu prestaje istekom otkaznog roka od mjesec dana, koji počinje teći danom dostave ove Odluke.
Za vrijeme otkaznog roka Radnik ima pravo na naknadu plaće jer će biti odsutan s rada 4 sata tjedno radi traženja novog zaposlenja.
Radnik je u cijelosti iskoristio pravo na razmjerni godišnji odmor za 2016. godinu.
Radnik ne ostvaruje pravo na otpremninu.

Obrazloženje

Temeljem ugovora o radu sklopljenog na određeno puno vrijeme, Radnik je kod Poslodavca obavljao poslove dostavljača. Uslijed smanjenog obima poslovanja kod Poslodavca do kojeg je došlo radi ozbiljnog poremećaja na tržištu, a što je dovelo do znatno smanjenih prihoda, Poslodavac je prisiljen smanjiti broj zaposlenika te otkazati navedeni ugovor Radniku. Obzirom na neprekidni rad Radnika kod Poslodavca u trajanju od 12 mjeseci, otkazni rok iznosi jedan mjesec. Radniku će tijekom otkaznog roka biti dana mogućnost da za vrijeme trajanja otkaznog roka ostvaruje pravo 4 sata tjedno biti odsutan s rada radi traženja novog zaposlenja. Radnik je u cijelosti iskoristila pravo na razmjerni godišnji odmor za 2016. godinu. Radnik je kod Poslodavca radio manje od dvije godine pa nije ostvario pravo na otpremninu iz Zakona o radu. Obzirom na navedeno, odlučeno je kao u izreci navedene Odluke.

Direktor

M.P.

(Mate Matić)

Dostaviti:

1) radniku
2) pravna i kadrovska služba
3) služba za financije i računovodstvo
4) arhiva – ovdje

Izvor: Verlag Dashöfer – Poslovno uvjetovani otkaz

Odgovori