Učenje Ji Chinga – dvije važne predpostavke

Home / Duhovnost i mistika / Učenje Ji Chinga – dvije važne predpostavke

Ji Ching se bazira na dvjema pretpostavkama. Prvo, događaji se ne odvijaju na kaotičan, nesređen način, već slijede smjer određen zakonima promjene (Tao kreativna inteligencija ). Sve stvari se mijenjaju na određen, zakonit način. Znajući određenu situaciju (sažetu u pitanju), pomoću Ji Chinga moguće je prognozirati promjenu koja slijedi.

Učenje Ji Chinga

Primjenjujući to na ljudsku situaciju može se predvidjeti trend promjena i izbjeći nesigurnost egzistencije. Ji Chinga ne promatra budućnost kao nešto određeno.

Filozofija Ji Chinga nije deterministička. Čovjek može upravljati svojom sudbinom i naravno kontrolirati je, naravno u datim mogućnostima svog vlastitog toka života.

Učenje Ji Chinga
Važna pretpostavka je da je sve, baš sve u svemiru međusobno povezano, da je svaki i najmanji dio povezan sa svim ostalim dijelovima, i što više da sadrži sve informacije o cjelini čiji je sam sastavni dio

Promjena, po Ji Chinga nastaje usljed interakcije dviju primarnih sila Jang(+) pozitivnog i Jing (-) negativnog (ne u etičkom ili moralnom smislu).
Kombinacijom Jana i Jina nastaje osam trigrama i predsavljaju osnovne tzv. statične stupnjeve ciklusa promjena.

Dvije važne predpostavke

Kombinirajući trigrame u parovima dolazimo do 64 heksagrama koji predstavljaju zaustavljene ili uhvaćene forme u trenutku ciklusa promjena (kasnije čitav proces razvoja).

Tako Ji Chinga reflektira sve razine procesa promjena u svemiru od najveće do najmanje, od kreacije, rasta, zrelosti, do destrukcije i re – kreacije
Druga važna pretpostavka je da je sve, baš sve u svemiru međusobno povezano, da je svaki i najmanji dio povezan sa svim ostalim dijelovima, i što više da sadrži sve informacije o cjelini čiji je sam sastavni dio.

Na primjer,  slikovni primjer gdje dio sadrži sve informacije cjeline je hologram i stanica višestaničnog bića.
Projekcija holograma je trodimenzionalna slika nekog predmeta. Svaki pa i najmanji dio holograma (ako ga usitnimo) može dati potpunu sliku, znači svaki dio sadrži trodimenzionalnu sliku  (informaciju). Svaka stanica sadrži potpunu genetsku informaciju o čitavoj strukturi organizma. No obično se u stanici aktivira samo jedan genetske informacije. Tako  na primjer stanica oka daje jedan dio i nformacija a stanica kože drugi dio.

Učenje Ji Chinga – tehnika za osvještavanje nesvjesnog

Kad govorimo o ovome možemo reći da je u svakom pitanju sadržan odgovor. Svaki problem ima rješenje. Taj odgovor je u nama samima skriven u finijem dubljim i nejasnim razinama duha. Ji Ching je stoga 4500 godina  stara majstorska vještina – tehnika za osvještavanje nesvjesnog.
Odgovor ili rješenje može biti samo jedno ako tražimo najbolje – idealno. Ji Ching nam daje takve idealne odgovore – rješenja.

I ako izgleda da je mogućnost odgovora sadržanih u heksagramima pojedinih linija linijama ograničenja nije tako. Jezik Ji Chinga  je simbol a popratni tekst je pokušaj prevođenja tih simbola sadrži mnogo više informacija od bilo kojeg napisanog teksta.

Suština simbola je višeslojnost njegova značenja i tumačenja koji je veliki izazov. Tek onaj koji poznaje značenje simbola na raznim razinama svijesti može ga pravilno interpretirati. Ostalima simbol znači tek riječ kojom je opisan, tj površinsku vrijednost.

“Ako nije u našoj moći odrediti istinu treba slijediti najvjerojatnije.”

Descartes

Odgovori